www.btreality.sk

 Ochrana osobných údajov  |  Reklamačný poriadok a poučenie o ARS  |  Tel.:  0905 828 993, 0905 361 372

 

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!

 

STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTI

 

Predávate nehnuteľnosť? Potrebujete odhadnúť jej cenu?


Ak sa s  predajom Vašej nehnuteľnosti obrátite na našu realitnú kanceláriu, úvodné  konzultácie, rokovania, poradenská činnosť, obhliadka Vašej nehnuteľnosti a stanovenie aktuálnej trhovej ceny sú zdarma. 

 • Zdedili ste nehnuteľnosť a neviete, akú má trhovú hodnotu?
 • Potrebujete sa dohodnúť s ostatnými dedičmi na cene?
 • Potrebujete potvrdenie pre notára, ktorý má na starosti dedičské konanie?
 • Alebo len tak chcete vedieť, akú hodnotu má Vaša nehnuteľnosť?

Predávate nehnuteľnosť a neviete určiť jej hodnotu? Takáto situácia môže nastať aj pred dedičským konaním, majetkovým vyrovnaním či rozvodom, keď nehnuteľnosť treba rozdeliť spravodlivo. Budete musieť stanoviť hodnotu nehnuteľnosti a na to je potrebné vypracovať odhad jej trhovej ceny.

Cenu by ste nemali stanovovať svojvoľne. Jednou z najväčších nevýhod ohodnocovania nehnuteľnosti je to, že každý v nej vidí inú hodnotu. Jednu má pre rodinných príslušníkov, ktorí sa dostávajú do úlohy dedičov, inú pre starších ľudí, keďže v nej prežili časť svojho života, a ďalšiu zasa pre človeka, čo chce aj z mála vyťažiť čo najviac.

 

Aký je rozdiel medzi trhovou cenou a znaleckým posudkom?


Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti Vám dokáže vypracovať naša realitná kancelária. Takýto odhad je najvhodnejší, ak ste v niektorej zo spomínaných situácií, ako je majetkové vyrovnanie, dedičské konanie a podobne.

Treba si však dať pozor, že ak potrebujete zistiť cenu nehnuteľnosti pre potreby banky a mať znalecký posudok, je potrebná spolupráca so znalcami v odbore stavebníctvo pre oceňovanie nehnuteľností. Niektoré banky Vám na to ponúknu svojich znalcov. Takýto znalecký posudok budete potrebovať najmä vtedy, ak žiadate o hypotekárny úver.

A aký je rozdiel medzi trhovou hodnotou a znaleckým posudkom? Mnohí ľudia si tieto pojmy zamieňajú. Ak si dáte vyhotoviť znalecký posudok, ide o všeobecné ocenenie (všeobecná hodnota nehnuteľnosti), ktoré ale neurčuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Cena stanovená znalcom je často odlišná od trhovej hodnoty, je navyše fixná, nehýbe sa a nedokáže pružne reagovať na aktuálne zmeny podmienok na realitnom trhu v  danom čase.

 

Čo ovplyvňuje cenu nehnuteľnosti?


Správne určenie ceny nehnuteľnosti nie je síce jednoduchá záležitosť, ale má pritom výrazný vplyv na úspech pri predaji. Neexistuje žiadna metóda, ktorá by presne stanovila predajnú cenu. Štatistiky potvrdzujú, že ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti napokon predajú, sú približne o 3 až 6 % nižšie ako ceny, za ktoré sa inzerujú.

Cena nehnuteľnosti je stanovená správne vtedy, ak po prevode vlastníctva ostane kupujúcemu a predávajúcemu dojem, že uzavreli výhodný obchod, pričom kupujúci by pravdepodobne v ďalšom čase porovnateľnú nehnuteľnosť nekúpil za nižšiu cenu a  predávajúci by ju nepredal za cenu vyššiu. Z tejto skoro definície je zrejmé, že výhodná kúpa či predaj je pojem relatívny. Ak sa dnes zdá kúpa alebo predaj výhodný, nemusí to vzhľadom na vývoj cien platiť zajtra. Pri stanovení ceny nehnuteľnosti je potrebné zohľadniť mnohé faktory.

Faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti:

Okrem makroekonomických faktorov ovplyvňujú cenu (pozitívne alebo negatívne) nasledovné faktory, aspekty, kritéria a parametre nehnuteľnosti.

Všeobecné:

 • lokalita – atraktivita podľa polohy obce, mestskej časti, štvrte, ulice;
 • poloha nehnuteľnosti – poschodie, výhľad, svetlosť, rovinatý pozemok;
 • veľkosť, rozloha, podlahová plocha, úžitková plocha;
 • technický stav nehnuteľnosti;
 • vek stavby;
 • úroveň hluku;
 • životné prostredie (parky, lesy, ihriská);
 • dopravné spojenie (dostupnosť MHD);
 • občianska vybavenosť v blízkom okolí (obchodný dom, škola, nemocnica);
 • bezpečnosť lokality;
 • sociálna úroveň obyvateľstva;
 • inžinierske siete – voda, plyn, elektrina, kanalizácia, verejné osvetlenie;
 • konštrukcia a stavebné materiály, zateplenie objektu;
 • nadštandardné prvky (klimatizácia a pod.);
 • dispozičné riešenie nehnuteľnosti (vysoké stropy a pod.);

Medzi negatívne faktory vplývajúce cenu patria najmä:

 • poloha na prízemí, zvýšenom prízemí, na najvyššom poschodí bytového domu;
 • poloha na vyššom poschodí v bytovom dome bez výťahu;
 • stav a vek bytového domu, spoločných priestorov;
 • súčasťou bytu nie je balkón, loggia, terasa, pivnica;
 • nižšia sociálna úroveň obyvateľstva v bytovom dome alebo v blízkom okolí;
 • orientácia na rušnú komunikáciu – frekventovaná križovatka, diaľnica, kruhový objazd, vlaková trať, priemyselná zóna atď.;
 • prístupová komunikácia nie je právne vysporiadaná;

Ostatné:

 • právne vady (ťarchy, existujúci nájomný vzťah a pod.);
 • narušená konštrukcia a statika objektu;
 • dostupnosť v zime (cesta) ;
 • nevyhovujúce dopravné spojenie;
 • tepelne nezaizolovaný, resp. zatekajúci objekt;
 • riziko záplav;
 • pozemok – severný svah, nepravidelný tvar;
 • pozemok pod nehnuteľnosťou je vo vlastníctve inej osoby;
 • nevyhovujúce alebo neexistujúce inžinierske siete;
 • nevyhovujúci susedia;

Psychologické aspekty:

Je pochopiteľné, že veľa predávajúcich si k svojim nehnuteľnostiam vytvorili citové puto, ktoré ale pri objektívnom stanovovaní ceny skôr škodí. Častou chybou predávajúcich je neúmerné navýšenie ceny len preto, aby bolo z čoho kupujúcemu zľaviť.

Stanovenie optimálnej ceny je náročný proces, nesprávne určenie alebo ignorácia faktorov a trhových podmienok môže mať za následok dlhodobú nepredajnosť. Ak spolupracujete s realitnou kanceláriou, cenu nehnuteľnosti by mal určiť váš realitný poradca (realitný maklér).

 

Trhová cena nehnuteľnosti


Odhad ceny nehnuteľnosti je potrebný najmä pre:

 • účely dedičského konania;
 • majetkového vysporiadania;
 • rozvodu;
 • súdnych sporov;
 • a iných podobných situácií;

Odhad ceny nehnuteľnosti má informatívny charakter, nejde o znalecký posudok pre potreby hypotekárnej banky. Vychádza zo zákona č. 161/2015 Z.z. (Civilný mimosporový poriadok).

Trhová cena hovorí o aktuálnej hodnote nehnuteľnosti na trhu a je odzrkadlením ponuky a  dopytu.

V realitnej praxi sa pri stanovení ceny nehnuteľnosti najčastejšie používa komparatívna metóda (porovnávacia analýza). Táto metóda je založená na princípe sledovania a porovnania aktuálnych cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie porovnateľné.

Nevychádza sa preto z tabuliek, ako je to pri stanovovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcami pre odhad hodnoty nehnuteľností, ale sledujú sa ceny susedných, podobných  a porovnateľných nehnuteľností v danej alebo podobnej lokalite, ktoré majú podobné, porovnateľné vlastnosti, kritériá, charakteristické znaky alebo parametre ako nehnuteľnosť, ktorú oceňujeme.

Na základe poznatkov situácie trhu s nehnuteľnosťami, informácií z katastra nehnuteľností, Vašich informácií a  prípadne aj vykonanej obhliadky vieme horeuvedeným spôsobom pomerne presne stanoviť trhovú cenu nehnuteľnosti.

Pomoc pri stanovení trhovej ceny nám poskytujú aj naše skúsenosti z reálne vykonaných realitných obchodov, kde máme informácie o  skutočných kúpnych cenách uvedených v kúpnych zmluvách, ktoré sa môžu líšiť od cien nehnuteľností zverejnených na realitných portáloch, t.j. od cien, za ktoré sa nehnuteľnosti na predaj síce ponúkajú, ale stále predané nie sú.

Trhová hodnota je vlastne aktuálna hodnota nehnuteľnosti na trhu v danom čase, o ktorej predpokladáme, že za uvedenú cenu môže byť nehnuteľnosť predaná.

 

Cena za vypracovanie posudku


Máte nehnuteľnosť  a  potrebujete odhadnúť jej trhovú cenu? Naša Realitná kancelária BT REALITY Vám vypracuje Odhad ceny nehnuteľnosti  a  tak môžete zistiť aktuálnu trhovú hodnotu (cenu) Vašej nehnuteľnosti.

Cena za posudok na stanovenie trhovej ceny závisí od toho, či k realizácii služby potrebujeme vykonať osobnú obhliadku oceňovanej nehnuteľnosti, alebo je možné odhad trhovej ceny vypracovať len na základe Vami poskytnutých podrobných informácií a  dokumentov (list vlastníctva, popis nehnuteľnosti a  jej technických parametrov, rok výstavby, lokalita, inžinierske siete, príp. Vami poskytnutá fotodokumentácia).  

Pokiaľ sú k dispozícii potrebné podklady, listiny a  dostatok informácií, prípadne aj fotodokumentácia, tak hlavne v prípade stanovenia trhovej ceny bytov a pozemkov, nemusí byť vykonaná osobná obhliadka nehnuteľnosti. Ak nie je potrebná obhliadka, v tom prípade je cena za stanovenie trhovej ceny nižšia a posudok Vám vypracujeme do 48 hodín od predloženia potrebnej dokumentácie.

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti bez osobnej obhliadky:  60 €       

Pokiaľ nie je k nehnuteľnosti dostatok informácií, je potrebné vykonať osobnú obhliadku oceňovanej nehnuteľnosti (prípadne jej fotodokumentáciu). Z uvedeného dôvodu je cena za túto službu vyššia a  to  o  náhradu za čas spojený s obhliadkou a  o náklady na dopravu. Posudok Vám vypracujeme takisto do 48 hodín od zabezpečenia potrebnej dokumentácie.

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti s nutnosťou osobnej obhliadky:  100 €

Ohodnotíme Vám bytrodinný dom, chatu, chalupu, pozemok

Ak máte záujem o odhad ceny nehnuteľnosti (stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti), obráťte sa na ľubovoľnú pobočku našej realitnej kancelárie:

Realitná kancelária BT REALITY

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany,

 • Pobočka 1:  Ing. Peter Babič BT REALITY

Telefón:  0905 828 993, e–mail:  babic-ZVNC-btreality.sk

 • Pobočka 2:  Ing. Ján Tonkovič BT REALITY

Telefón:  0905 361 372, e–mail:  tonkovic-ZVNC-btreality.sk

alebo nás kontaktujte

na e–mailovej adrese:  btreality-ZVNC-btreality.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2