www.btreality.sk

 Ochrana osobných údajov  |  Reklamačný poriadok a poučenie o ARS  |  Tel.:  0905 828 993, 0905 361 372

 

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!

 

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie BT REALITY

 

Realitná kancelária BT REALITY (ďalej len „Realitná kancelária“) so sídlom Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany pozostávajúca z dvoch samostatných pobočiek, a to:

  • Pobočka 1 s názvom „Ing. Peter Babič BT REALITY“, miesto podnikania: Komenského 26, 921 01 Piešťany, IČO: 30 925 738 je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 204–3708, telefón: 0905 828 993, e–mail: babic-ZVNC-btreality.sk
  • Pobočka 2 s názvom „Ing. Ján Tonkovič BT REALITY“, miesto podnikania: Inovecká 20,  921 01 Banka, IČO: 33 699 691 je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 204–3571, telefón: 0905 361 372, e–mail: tonkovic-ZVNC-btreality.sk

vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok.

 

1. Uplatnenie reklamácie a spôsob jej vybavenia

1.1  Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a  povinnosti príslušnej pobočky Realitnej kancelárie (ďalej aj ako „Sprostredkovateľ“) a Klienta (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) v rámci reklamačného konania. Každý Spotrebiteľ má právo uplatniť u Sprostredkovateľa  reklamáciu poskytnutej služby.

1.2  Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku Spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb príslušnej pobočky Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť Spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet Spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

1.3  Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva Spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa.

1.4  Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne na adrese sídla Realitnej kancelárie, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, prípadne písomne aj na horeuvedenej adrese miesta podnikania príslušnej pobočky Realitnej kancelárie, v ktorej mu boli služby poskytnuté. Pri osobnom uplatnení reklamácie doporučujeme presný termín stretnutia dohodnúť s pracovníkom príslušnej pobočky Realitnej kancelárie telefonicky alebo e–mailom.

1.5  Sprostredkovateľ spíše s Klientom o každej reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, Reklamačný protokol na aktuálne platnom Reklamačnom formulári. Klient má právo na kópiu Reklamačného protokolu.

1.6  Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Sprostredkovateľ na základe rozhodnutia Spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu,  v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

1.7  Pokiaľ príslušná pobočka Realitnej kancelárie uzná reklamáciu za oprávnenú, a ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Spotrebiteľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Sprostredkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Spotrebiteľ má právo od zmluvy o sprostredkovaní odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z odmeny (provízie) Sprostredkovateľa.

1.8  Pokiaľ príslušná pobočka Realitnej kancelárie uzná reklamáciu za neoprávnenú,  informuje o tom Klienta bez zbytočného odkladu.

1.9  Neuznané reklamácie oprávňujú Klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk Sprostredkovateľa, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi Klientovi.

1.10  Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Podľa § 598 Občianskeho zákonníka Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s  uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

1.11  Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie Spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

1.12  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania. Sprostredkovateľ  o vybavení reklamácie vydá Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.13  Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

2. Poučenie o alternatívnom riešení sporov

2.1  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušnú pobočku Realitnej kancelárie buď osobne alebo písomne so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva.

2.2  Ak Realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

2.3  Každý Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov Spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

2.4  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej Spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

2.5  Klient Realitnej kancelárie môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

2.6  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie pobočky Realitnej kancelárie,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

 

Osoba určená vybavovať reklamácie:

Pobočka 1: ing. Peter Babič

Pobočka 2: ing. Ján Tonkovič

  

 

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.06.2018.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2