www.btreality.sk

 Ochrana osobných údajov  |  Reklamačný poriadok a poučenie o ARS  |  Tel.:  0905 828 993, 0905 361 372

 

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!

Ochrana osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

 

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako pobočky Realitnej kancelárie BT REALITY spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Vymedzenie niektorých pojmov

Za osobný údaj sa považujú informácie  týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje – adresa;
 • genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby;
 • údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby;
 • údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory);

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca.

Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.  Právo na informácie (§ 19 zákona; článok 13 nariadenia)

1.1  Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame:

Osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od dotknutých osôb – klientov, (napr. pri uzatváraní zmlúv; pri záznamoch o vykonaných obhliadkach a pod.)
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli realitnej kancelárii svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e–mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky a pod.)

Osobné údaje získavame a spracúvame  len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Spracúvame teda osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Môžeme spracúvať aj osobné údaje, ktoré sami zverejníte na internete, ako aj údaje, ktoré získame od iného prevádzkovateľa, inej dotknutej osoby alebo z verejne dostupných zdrojov (katastrálny portál, obchodný register, živnostenský register). Ak spracúvame osobné údaje, ktoré neboli získané od Vás,  máme povinnosť poskytnúť Vám informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o „osobitnú kategóriu osobných údajov“, pre spracúvanie ktorých právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky. Osobitnú kategóriu osobných údajov nespracúvame.

1.2  Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je Realitná kancelária „BT REALITY“ so sídlom Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, pozostávajúca z nasledovných dvoch samostatných pobočiek, a to:

 • Pobočka 1 s názvom „Ing. Peter Babič BT REALITY“

miesto podnikania: Komenského 5248/26, 921 01 Piešťany,

IČO: 30 925 738

DIČ: 1033165914

Právna forma: fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 204–3708, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

Telefón: 0905 828 993

E–mail: babic-ZVNC-btreality.sk

 • Pobočka 2 s názvom „Ing. Ján Tonkovič BT REALITY“

miesto podnikania: Inovecká 20, 921 01 Banka, Inovecká 20,

IČO: 33 699 691

DIČ: SK1020354742

Právna forma: fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 204–3571, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

Telefón: 0905 361 372

E–mail: tonkovic-ZVNC-btreality.sk

1.3  Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

 1. uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Zmluvy o sprostredkovaní, Rezervačnej zmluvy, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy;
 1. vypracovanie Záznamu o obhliadkeprávnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou realitnou kanceláriou;
 1. spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby;
 1. vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie našej zákonnej povinnosti povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 1. evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z  a  do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. plnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 1. ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, t.j. povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. plnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 1. reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby;

1.4  Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

1.5  Doba uchovávania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená:

 • Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú pre plnenie zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupuje prevádzkovateľ k likvidácii osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe.
 • Ak osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
 •  V prípade ak osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na právnom základe  – súhlas dotknutej osoby, tak osobné údaje dotknutej osoby spracúvame po dobu, na ktorú bol súhlas dotknutej osoby udelený. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

To znamená, že Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Osobné údaje súvisiace s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 279/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, resp. od vykonania obchodu).

Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia.  Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

1.6  Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou realitnou kanceláriou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a príslušnou pobočkou našej realitnej kancelárie v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e–mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna, ako keby ste nám ich poskytli.

1.7  Kto sú príjemcovia osobných údajov:

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom, ktorými sú najmä záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, kataster nehnuteľností, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa za účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

1.8  Komu môžu byť poskytnuté osobné údaje pri plnení zákonných povinností:

Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje ďalej poskytované štátnym orgánom a orgánom verejnej moci, ak nám takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Môžeme podľa príslušných právnych predpisov, alebo ak budeme k tomu vyzvaní, poskytovať osobné údaje napríklad Slovenskej obchodnej inšpekcii, Finančnej správe Slovenskej republiky (daňový úrad), Finančnej spravodajskej jednotke MV SR, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci, priestupkovým orgánom, Úradu na ochranu osobných údajov SR alebo iným štátnym orgánom v súlade so zákonom. Osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností uchovávame najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.9  Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby uchovávame najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

2.  Ďalšie práva dotknutej osoby

2.1  Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona; článok 15 nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

2.2  Právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona; článok 16 nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

2.3  Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (§ 23 zákona; článok  17 nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

2.4  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona; článok 18 nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

2.5  Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona; článok 20 nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou.

2.6  Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona; článok 21 nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

2.7  Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 28 zákona; článok 22 nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

2.8  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 99 a 100   zákona; článok 77 a 79 nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa;
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené;
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba;

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov;
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe;
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby;

Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb pre našu realitnú kanceláriu stanovujeme komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavky dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. Sme oprávnení v  prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla Realitnej kancelárie BT REALITY;
 • doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Realitnej kancelárie BT REALITY   alebo jej  príslušnej pobočky;
 • e–mailom na adresu príslušnej pobočky Realitnej kancelárie BT REALITY;

Pri uplatňovaní Vašich práv doporučenou poštovou zásielkou alebo e–mailom žiadame z dôvodu overenia Vašej totožnosti zaslať v prílohe niektoré z nasledovných údajov:

 • číslo zákazky, meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo a iné.  

Tento dokument je zverejnený na webovej stránke www.btreality.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument zmeniť. Novú verziu informácie o „Ochrane osobných údajov a poučení o právach dotknutej osoby“ zverejníme na našej webovej stránke a zároveň Vám zašleme novú verziu dokumentu na Vašu e–mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

 

 

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2