www.btreality.sk

 Ochrana osobných údajov  |  Reklamačný poriadok a poučenie o ARS  |  Tel.:  0905 828 993, 0905 361 372

 

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!

Energetický certifikát budovy

Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

 

Energetický certifikát je od 01.01.2008 nevyhnutný pre budovy novopostavené, významne obnovené, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú a ich účel využívania je nasledovný: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a školské zariadenia, nemocnice, hotely, reštaurácie a športové haly a iné budovy určené na šport.

Energetický certifikát budovy je dokument, v ktorom sa hodnotia stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TÚV, osvetlenia, chladenia a vetrania) na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od  A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy). Podľa tohto zatriedenia si užívateľ môže utvoriť predstavu o prevádzkových nákladoch danej budovy.

Úsporné a racionálne využívanie prírodných (obnoviteľných) zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti priority, ktoré sa dotýkajú každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Dôležitým nástrojom sa stáva energetická certifikácia budov, ktorá sa vzťahuje pre nasledovné kategórie budov:

  B1 – rodinné domy

  B2 – bytové domy

  B3 – administratívne budovy

  B4 – budovy škôl a školských zariadení

  B5 – budovy nemocníc

  B6 – budovy hotelov a reštaurácií

  B7 – športové haly a iné budovy určené na šport

  B8 – budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby

  B9 – ostatné nevýrobné budovy, spotrebúvajúce energiu alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

Energetický certifikát budovy (ďalej len “ECB”) – je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových  parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorý ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať ECB zaradenie budovy, na základe výpočtu, do tried energetickej hospodárnosti od A až po G.

Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A, prípadne B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.

 

Legislatíva

 

Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy

Od 01.01.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z.o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorého sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje :

 • na novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 01.01.2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25% plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba),
 • na budovy ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 01.01.2008
 • pri budovách ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje je do 09.07.2015 certifikácia povinná iba ak užívajú viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Po tomto dátume sa hranica na povinnú certifikáciu znižuje na 250 m2 celkovej podlahovej plochy. 

Zmeny a doplnenia týchto zákonov výrazne menia nielen povinnosti vlastníkov zabezpečiť ECB pri kolaudácii, predaji a prenájme budov (povinné od  01.01.2008, z.č. 555/2005), ale aj povinné uvádzanie vypočítaných hodnôt z ECB v inzercii predávaných a prenajímaných všetkých budov v zmysle platného zákona.

Do 31.12.2015 sa povinnosť certifikácie nevzťahuje na prenájom bytov a ich súčastí.

Energetické certifikáty vydané do konca roku 2012 platia do dátumu platnosti na nich uvedenej.Inak je energetická certifikácia dobrovoľná pre potreby zhodnotenia skutkového stavu a možnosti návrhu opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Ak predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť, ste povinný mať energetický certifikát !  Ak ste vlastníkom budovy, tak sa s energetickým certifikátom skôr či neskôr určite stretnete. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na štyri najčastejšie otázky kladené pri energetických certifikáciách.

 

Čo je energetický certifikát?

 

Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov do energetických tried A až G. Dokladom o energetickej certifikácie je energetický certifikát. Výsledky sa ukladajú do národnej databázy. Pri výpočtoch sa posudzuje v závislosti na veľkosti a type budovy

-  tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

-  vykurovanie a príprava teplej vody,

-  vetranie a klimatizácia,

-  elektroinštalácia a zabudované osvetlenie.

Ku každej z týchto problematík sa vyjadrí príslušný odborník. Spočítajú sa všetky straty energie po prípade zisky energie a vypočíta sa celková hodnota energetickej náročnosti. Každý energetický certifikát je platný 10 rokov. Jeho platnosť môžu ukončiť aj vykonané stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť. Ak sú úpravy v súlade s odporúčaním pre zlepšenie energetickej hospodárnosti, potom energetický certifikát stále platí.

 

Je to len doklad, alebo má aj iný zmysel?

V mnohých prípadoch je povinný, ale netreba ho brať len ako nutné zlo. Hlavným prínosom energetickej certifikácie budov je možnosť získať dokonalý obraz o energetickej náročnosti budovy, čo sa v konečnej miere premieta aj do prevádzkových nákladov za energie.

 

Kedy je potrebný energetický certifikát?

Podľa zákona 300/2012 Z. z.je energetický certifikát potrebný pri podpise zmluvy o predaji, alebo prenájme budovy. Dokonca energetickú triedu budovy je povinné uvádzať pri inzercii, už ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom v komerčnom médiu.

 

Energetická certifikácia nie je potrebná:

u budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947),

- kostoly a modlitebne,

- dočasné stavby (čas užívania kratší ako  dve roky),

- priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

- bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,

- samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie ako napr. rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie. 

Ako vyzerá energetický certifikát

Energetický certifikátEnergetický cerifikátEnergertický certifikát

Energetický certifikátEnergetický certifikátEnergetický certifikát

( kliknutím zväčšíte )

 

Zákonný rámec na vypracovanie energetického certifikátu budovy

 

tabulka certifikacii

 

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2007 Z. z.o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zákon č. 555/2007 Z. z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a určuje pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických tried, vzor energetického certifikátu a energetického štítku.

 

 

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy, ktoré sú uvedené v priloženej tabuľke.

 

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetický certifikát budovy zabezpečuje vlastník budovy. Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo. 

 

Povinnosti vlastníka budovy pri energetickej certifikácii

 

Vlastník budovy ktorej sa týka energetická certifikácia je povinný mať energetický certifikát:

 • ku dňu začatia kolaudácie pri novej alebo významne obnovenej budove
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť

 

Vlastník budovy je povinný do 5 dní pracovných dní od obdržania energetického certifikátu vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste ak ide o:

 • budovy ktoré užívajú orgány verejnej správa, verejnosť ich často navštevuje a ich celková podlahová plocha je väčšia ako 250 m2
 • budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 a verejnosť ich často navštevuje

 

Vlastník budovy je povinný pri predaji alebo prenájme budovy ako súčasť ponuky uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovatele jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Vlastník existujúcej budovy je povinný:

 • zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove
 • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia
 • uchovať energetický certifikát počas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi

 

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

Za správne delikty môže inšpekcia uložiť pokutu od 500 do 3000 EUR právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľ, ktorá ako vlastník budovy:

 • do 5 pracovných dní od prevzatia energetického certifikátu nevystaví energetický štítok na nápadnom a verejnosti prístupnom mieste
 • neobstará energetický certifikát aj keď podľa zákona má túto povinnosť
 • neuschová energetický certifikát počas jeho platnosti
 • neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy
 • neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi
 • neodovzdá projektové  energetické hodnotenie novému  nadobúdateľovi  pri  jej predaji pred začatím  výstavby budovy alebo  rozostavanej budovy

 

Za priestupok môže inšpekcia uložiť pokutu až do výšky 2000 EUR ak sa vlastník budovy dopustí:

 • aj keď mal povinnosť nezaobstará energetický certifikát
 • neuschová energetický certifikát po dobu jeho platnosti
 • neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy
 • neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi
 • neodovzdá projektové  energetické hodnotenie novému  nadobúdateľovi  pri  jej predaji pred začatím  výstavby budovy alebo  rozostavanej budovy
 • neuvedie ako súčasť ponuky v reklame v komerčnom médiu jej ukazovatele integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.
Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2